Veera Koski-Säntti

Programme 2022

GODS AND GODDESSESS


Click on the picture to open the program ↑

Tuesday 22.11.2022
18.00lilla Rusk / pikku Rusk / little Rusk

Lilla Rusk ordnas av Wava-institutet som bedriver grundläggande konstundervisning i Jakobstadsnejden.

Pikku Ruskin ohjelmasta vastaa Wava-opisto joka järjestää taiteen perusopetusta Pietarsaaren seudulla.

INFO

 • 22.11.2022, 18.00
 • Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall
 • Free entry
 • -
 • Go to event page
Wednesday 23.11.2022
12.00Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Studerande från Yrkesakademin i Österbotten uppträder / Yrkesakademin i Österbottenin opiskelijat esiintyvät / Students from Yrkesakademin i Österbotten perform

INFO

 • 23.11.2022, 12.00
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
13-16Mediaseminarium / Mediaseminaari

Klassisk musik året om! Synlighet i media – på vilka villkor?
Tvåspråkigt medieseminarium 23.11. kl. 13.00 - 16.00
Plats: Rotunda, Campus Allegro, Jakobstad 

Musiken har en fantastiskt positiv förändringskraft i samhället. Musik kan förutom att väcka välbehag, även lindra smärtor och stress. Enligt en gallup gjord av Vasa elektriska nu i höst svarade 66,5 % att man mår bättre av musik. Musikens framförande är beroende av olika medier, synlighet och recensioner. Vad är den klassiska musikens roll i media? Hur skall man formulera sig i framtiden i den konkurrens som råder mellan konstformerna? Skall ”nätklicks” få bestämma vad som syns i media? Vilket ansvar har producenter, mediekanaler, finansiärer gentemot lyssnaren? Konsumenten är ju den viktigaste faktorn i hela verksamheten – för både media och producenter. 

Vi inbjuder nu till en eftermiddag med föreläsning och diskussion kring musikens förändringskraft, den klassiska musiken och mediefrågor. Inledande talturer hålls av:

Kaj Ahlsved, FD, musikkritiker, forskare / Umeå
”Musik och kritik”

Sonja Saarikoski, redaktör, kritiker /Helsingfors
Klassinen musiikki Suomessa - edistyksen airut vai konservatiivisuuden linnake?
Den klassiska musiken I Finland – Befrämjandets åror eller konservativismens borg?
(fi)

Teemu Kirjonen, Mus. mag., museichef, Stiftelsen för Åbo Akademi / Åbo
“Kulturaktörer söker samhällsinflytande – ett hot för konstens egenvärde eller möjlighet till nya betydelser?”

Mika Virkkala, Mus. mag, Finska Kulturfonden, landskapsombudsman / Seinäjoki
Suomen kulttuurirahasto musiikin rahoittajana 

Seminariet avslutas med en paneldiskussion kring klassiska musiken roll i media. Bland panelisterna finns representanter för HSS-Media, I-Mediat, Keskipohjanmaa, Kulttuurihaitari, YLE, representanter för arrangörer och producenter samt nämnda talare.  Efter seminariet möjlighet att delta i RUSKs öppningskonsert i Schaumansalen samt bekanta sig med Bothnia Classics utbud runtom i Österbotten. 

***

Bothnia Classic är ett samarbetsnätverk för de största aktörerna inom klassisk musik i de österbottniska landskapen, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten. I nätverket samarbetar 18 professionella utövare av klassisk musik, festivaler, orkestrar, producenter och musiker. Nätverket representerar symfonisk musik, kammarmusik, körmusik, barock, opera, jazz och någon mån populärmusik. Ibland förenas olika konstformer. Deltagarna i nätverket samarbetar kring produktion, marknadsföring och utbyte av ”best-practice”.

Vårt publiklöfte är: Klassisk musik året om! 
www.bothniaclassic.fi

************************

Klassista musiikkia vuoden ympäri! Näkyvyys mediassa – millä ehdoilla?

Kaksikielinen mediaseminaari 23.11. klo 13.00–16.00
Paikka: Rotunda, Campus Allegro, Pietarsaari

Musiikilla on fantastinen ja positiivinen muutosvoima yhteiskunnassa. Musiikki ei ainoastaan tuota hyvä oloa, vaan se myös lieventää kipua ja stressiä. Vaasan sähkön syksyllä 2022 teettämän gallupin vastaajista 66,5 % voi paremmin musiikin avulla. 

Musiikin esittäminen on riippuvainen eri medioista, näkyvyydestä ja arvosteluista. Mikä on klassisen musiikin rooli mediassa? Mikä on sen paikka taidelajien kilpaillessa näkyvyydestä?  Saavatko ”nettiklikkaukset” päättää mitä näkyy mediassa? Minkälainen vastuu on tuottajilla, mediakanavilla ja rahoittajilla kuuntelijaa kohtaan? Kuluttajahan on tärkein tekijä koko toiminnassa – sekä medialle ja tuottajille.

Kutsumme teidät mukaan keskustelemaan klassisesta musiikista, muutosvoimasta ja mediakysymyksistä.

Aiheen alustajia ovat:

Kaj Ahlsved
, Fil. toht. musiikkikriitikko, tutkija / Uumaja
Musiikki & kritiikki”

Sonja Saarikoski
, toimittaja, kriitikko / Helsinki
“Klassinen musiikki Suomessa - edistyksen airut vai konservatiivisuuden linnake?”

Teemu Kirjonen, MuM, museojohtaja, Åbo Akademin säätiö / Turku
“Kulttuuritoimijat hakemassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta – uhka taiteen itsearvolle vai mahdollisuus uusiin merkityksiin?”  

Mika Virkkala, MuM, Maakunta-asiamies, Suomen Kulttuurirahasto
Suomen kulttuurirahasto musiikin rahoittajana

Seminaari päättyy paneelikeskusteluun klassisen musiikin roolista mediassa. Osallistujien joukossa ovat edustajia HSS-Mediasta, I-Medioista, Keskipohjanmaalta, Kulttuurihaitarilta, YLEltä, järjestäjien ja tuottajien edustajia sekä mainitut alustajat.    

Seminaarin jälkeen mahdollisuus osallistua Kamarimusiikkifestivaali RUSKin avajaiskonserttiin Schauman-salissa. Aulassa on mahdollisuus tutustua Bothnia Classicin tarjontaan. 

***

Bothnia Classic on klassisen musiikin yhteistyöverkosto Pohjanmaan maakuntien alueella - Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Verkostossa on 18 ammattitoimijaa klassisen musiikin kentältä - festivaaleja, orkestereita, tuottajia ja muusikoita. Verkosto edustaa sinfoniamusiikkia, kamarimusiikkia, kuoromusiikkia, barokkia, oopperaa, jazzia ja jonkin verran populäärimusiikkia. Joskus yhdistetään erilaisia taidemuotoja. Yhteistyöverkosto kehittää tuottajatoimintaa, markkinointia ja ”best-practice” - tiedonvaihtoa.   

Lupauksemme yleisölle on: Klassista musiikkia ympäri vuoden!
www.bothniaclassic.fi 

INFO

18.00Festivalöppning / Festivaalin avajaiset / Festival opening

Fanfar / Fanfaari / Fanfare:

Nino Hellberg Håkansson (1998 –): Gudarnas dans (2022), 2’

Christian Svarfvar, Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, Senja Rummukainen, cello/sello, Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar, Johan Ullén, Mårten Landström, piano & Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion

INFO

 • 23.11.2022, 18.00
 • Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
18.00Prometheus – Vernissage / Näyttelyn avajaiset / Exhibition opening

Prometheus

Utställning

Yrkeshögskolan Novia
Mastersstuderande, Entrepreneurship in the Arts, Photography 2022

Prometheus är guden som trotsade Olympus genom att stjäla elden och ge den till mänskligheten. Denna avgörande handling är titeln och inspirationen till utställningen som ockuperar banksalen. Utställningen tar an det övergripande temat för årets Ruskfestival: Gudar och gudinnor och gör den djupt mänsklig.

Konstnärerna som presenteras är inte i förnekelse av det gudomliga, men liksom Prometheus erbjuder de ljus och en väg framåt i denna oroliga tid.


Näyttely

Yrkeshögskolan Novia
Ylemmän AMK-tutkinnon valokuvauksen opiskelijat 2022

Prometheus on se jumala joka uhmasi Olympusta varastamalla tulen ja antamalla sen ihmiskunnalle. Tämä ratkaiseva teko on nimi ja inspiraatio näyttelylle joka täyttää pankin salin, campuksen sisällä. Kuraattorin näkökulmasta näyttelyn teema sijoittuu vuoden Rusk-festivaalin ympärille: Jumalat ja jumalattaret, mutta tekee siitä samalla inhimillisen.  

Esitellyt taiteilijat eivät kiellä jumalallisuutta mutta Prometheuksen tavoin tarjoavat valoa ja tien eteenpäin näinä vaikeina aikoina.

 

Exhibition 

Novia University of Applied Sciences
MA Students, Culture and Arts 2022 

Prometheus is the god that defied Olympus by stealing the fire and giving it to mankind. This profound action is the title and inspiration for the exhibition occupying the bank office inside the campus. From a curatorial point of view this exhibition takes on the general theme of this years Rusk Festival: Gods and Goddesses and renders it profoundly human.

The artists presented are not in denial of the divine but like Prometheus they offer light and a way forward in this turmoiled times.

 

Kurator/Kuraattori/Curator:
Juan-Pedro Fabra Guemberena

Liam Bailey, IRE
Kasper Dalkarl, FIN
Linda Dambeniece-Migliniece, LVA
Sonja Hyytiäinen, FIN
Diana Júlíusdóttir, ISL
Martin Karlsson, SWE
Martin Kull, SWE
Hanne Larsen, NOR
Aja Lund, FIN
Patricia Rodas, FIN
Pertti Teurajärvi, FRA
Curator: Juan Pedro Fabra, UY/SWE

 

Öppet/Avoinna/Open: 24.11–2.12.2022, 9.00–16.00 & 18.00–21.00

Photo: Aja Lund

INFO

 • 23.11.2022, 18.00
 • Banksalen / Pankkisali / Banking Hall (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • Go to event page
18.15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

Anna-Maria Helsing & Mats Liljeroos

INFO

 • 23.11.2022, 18.15
 • Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
19.00Öppningskonsert / Avajaiskonsertti / Opening concert: ”Celestial Beings”

Rusk Festival Partner:

Richard Wagner (1813 – 1883): Valkyriornas ritt/Valkyyrioiden ratsastus/Ride of the Valkyries ur operan/oopperasta/from the opera Die Walküre (1856), för två pianon, åtta händer/kahdelle pianolle, kahdeksalle kädelle/for two pianos, eight hands, (arr./sov. Camille Chevillard), 5

Johan Ullén, Mårten Landström, Matti Pohjoisaho & Tea Polso, piano

Johan Ullén (1972 –): Pacification of Kali (2022), 5’

Beställningsverk – uruppförande/Tilausteos – kantaesitys/Commissioned by Rusk – World premiere

Johan Ullén & Mårten Landström, piano

Carlo Domeniconi (1947 –): Koyunbaba, op. 19 (1985–1986), 9’

I. Moderato
IV. Presto

Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar

Cecilia Damström (1988 –): Celestial Beings op. 47 (2016), 3’

III. Athena

Aleksander Koelbel, violin/viulu & Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola

Johan Ullén (1972 –): Dödssynderna – Sju tangos för pianotrio/Kuolemansynnit – Seitsemän tangoa pianotriolle/The Deadly Sins – Seven Tangos for Piano Trio (2006-2008), 17’

I. Tango Hybris (stolthet/ylpeys/pride)
II. Tango Acedia (lättja/laiskuus/sloth)
VII. Tango Ira (vrede/viha/wrath) 

Aleksander Koelbel, violin/viulu, Nikolay Shugaev, cello/sello & Mårten Landström, piano

PAUS / VÄLIAIKA / INTERMISSION

Ástor Piazzolla (1921 – 1992) & Horacio Ferrer (1933 – 2014) (text/teksti): 10’

Preludio para el Ano 3001 (Rinascerò), (Angela Denia Tarenzi, ital. text/teksti)
Yo soy María (Marias sång ur operan/Marian laulu oopperasta/Maria’s song from the opera ”María de Buenos Aires”)

Angelika Klas, sopran/sopraano/soprano & Kotaja Quintet

Dora Pejačević (1885 – 1923): Pianokvintett h-moll/Pianokvintetto h-molli/Piano Quintet in b minor op. 40 (1915 – 1918), 33’

I. Allegro moderato ma enfatico
II. Poco sostenuto
III. Scherzo. Molto vivace
IV. Allegro moderato

Johan Ullén, piano, Christian Svarfvar violin/viulu, Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola & Senja Rummukainen, cello/sello

INFO

 • 23.11.2022, 19.00
 • Schaumansalen / Schaumansali / Schauman Hall
 • 25 / 15 €, med S-Förmånskort / S-Etukortilla: 23 / 13€
 • Buy ticket
 • Go to event page
21.30“Tango Angelico”

Angelika Klas, sopran/sopraano/soprano & Kotaja Quintet: 

Iikka Kotaja, Johanna Juhola, Aino Eerola, Veikki Virkajärvi & Hannu Rantanen

PARTICIPATING ARTISTS

INFO

Thursday 24.11.2022
12.00Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Studerande från Wava-institutet uppträder / Wava-opiston opiskelijat esiintyvät / Students from the Wava Institute perform

INFO

 • 24.11.2022, 12.00
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
18.15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

Mats Liljeroos & Rusk-artister/taiteilijat/artists

Jakobssonstipendiet / Jakobssonstipendi / The Jakobsson Grant

INFO

 • 24.11.2022, 18.15
 • Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
19.00”The Unbearable Lightness of Everything”

Rusk Festival Partner:


Betsy Jolas (1926 –): Tango Si (1984), 1,5’

Dora Pejačević (1885 – 1923): Walzer-Capricen op. 28 (1910), 5’

II. Grazioso
VII. Allegretto
IX. Moderato 

Mårten Landström, piano

Sam Fröjdö (1976 –): Tricherusa (Den trehänta modern/Kolmekätinen äiti/The three-handed mother) (2022), (text/teksti: Göran Torrkulla), 13’

Till världens föräldralösa barn/Maailman orpolapsille/To the orphans of the world –

Beställningsverk – uruppförande/Tilausteos – kantaesitys/Commissioned by Rusk – World premiere

Philip Björkqvist, baryton/baritoni/baritone, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Nikolay Shugaev, cello/sello, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion &  Johan Ullén, piano

B Tommy Andersson (1964 –): The Secrets of Eros (2010), 12’

Norrbotten NEO: Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, cello/sello, Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Mårten Landström, piano Petter Sundkvist, dir./joht./cond.

Luigi Boccherini (1743 – 1805): Gitarrkvintett nr 4 D-dur/Kitarakvintetto nro 4  D-duuri/Guitar Quintet No. 4 D major, G. 448, “Fandango” (1798), 6’

Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar, Christian Svarfvar, violin/viulu, Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Senja Rummukainen, cello/sello & Daniel Saur, kastanjetter/kastanjetit/castanets

PAUS / VÄLIAIKA / INTERMISSION

Jukka Tiensuu (1948 –): Tango lunaire (1985), 6’

Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Christian Svarfvar, violin/viulu, Senja Rummukainen, cello/sello & Johan Ullén, keyboard

Jaques Ibert (1890 – 1962): Chansons de Don Quichotte (1933), (text/teksti: Alexandre Arnoux), 9’

II. Chanson à Dulcinée
III. Chanson du Duc
IV. Chanson de la mort

Philip Björkqvist, baryton/baritoni/baritone & Mårten Landström, piano

Johan Ullén (1972 –): The Accidental Triumphs of Pulcinella, Prince of Everything (2017), 23’ 

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

I. Sinfonia
II. Scherzino
III. Serenata
IV. Toccata

Norrbotten NEO: Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, cello/sello, Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Mårten Landström, piano, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion & Petter Sundkvist, dir./joht./cond.

Valentin Silvestrov (1937 –): Prayer for Ukraine (2014), (arr./sov. Mårten Landström), 4’

Norrbotten NEO: Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, cello/sello, Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet, Mårten Landström, piano, Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion

INFO

Friday 25.11.2022
12.00Rusk Lunchkonsert / Lounaskonsertti / Lunch Concert

Studerande från Yrkeshögskolan Novia uppträder / Ammattikorkeakoulu Novian opiskelijat esiintyvät / Students from Novia UAS perform

INFO

 • 25.11.2022, 12.00
 • Östra Långgatan/Aula/Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
18.00”Souls of Ill Repute”

Johan Ullén (1972 –): Tango doce (2009/2011), för klarinett och piano/klarinetille ja pianolle/for clarinet and piano, 6’

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet & Johan Ullén, piano

Dora Pejačević (1885 – 1923): Meditation op. 51 (1919), 4’

Christian Svarfvar, violin/viulu & Mårten Landström, piano

Dora Pejačević (1885 – 1923): Impromptu op. 9b (1903), för pianokvartett/pianokvartetolle/for piano quartet, 4’

Christian Svarfvar, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, cello/sello & Mårten Landström, piano

Cecilia Damström (1988 –): Celestial Beings op. 47 (2016), 10’

I. Aphrodite
II. Persephone

Aleksander Koelbel, violin/viulu & Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola

Sérgio Assad (1952 –): Aquarelle pour Guitare (1986), 3’

II. Valseana

Cacho Tirao (1941 – 2007): Milonga de Don Taco (1997), 3’

Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar

Johan Ullén (1972 –): The Dark Triad – Psychological Tango Traits (2017), 8’

II. Love Thyself (Narcissistic)

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

Senja Rummukainen, cello/sello

Ástor Piazzolla (1921 – 1992): Histoire du Tango (1985), 11’

Bordello (*) 1900
Café 1930

Christian Svarfvar, violin/viulu & Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar

* Eng. House of ill reputeINFO

 • 25.11.2022, 18.00
 • Malmska gården / Malmin talo (Jakobstads museum / Pietarsaaren kaupunginmuseo / Jakobstad’s museum)
 • 15 / 10€
 • Buy ticket
 • Go to event page
19.15Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

INFO

 • 25.11.2022, 19.15
 • Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
20.00”AIŌN – The God of Time and Eternity”

Rusk Festival Partner:

Anna Thorvaldsdottir (1977 –) & Erna Ómarsdóttir (1972 –) (koreografi/koreografia/choreography): AIŌN (2018)

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

AIŌN är ett symfoniskt verk, som kan framföras med eller utan koreografi. Dansföreställningen är ett audiovisuellt äventyr, där Erna Ómarsdóttir och Anna Thorvaldsdottir bjuder in publiken till en svindlande resa i tid och rum, där musik, ljus och rörelse smälter samman till en levande organism. Upplägget är abstrakt till sin natur, utan ett egentligt narrativ, och ger sålunda fritt spelrum för den subjektiva fantasins flykt.

AIŌN tillkom som ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker, Islands symfoniorkester och Iceland Dance Company och fick sin urpremiär i Göteborg vid Point Music Festival i maj 2019. Verket framfördes i Reykjavik 2021 samt i somras vid Arctic Arts-festivalen i Harstad och får nu sin Finlandspremiär.

 

AIŌN on sinfoninen teos, joka voidaan esittää joko koreografialla tai ilman sitä. Tanssiesitys on audiovisuaalinen seikkailu, jossa Erna Ómarsdottir ja Anna Thorvaldsdottir kutsuvat yleisön huikealle matkalle halki ajan ja tilan, jossa musiikki, valo ja liike sulautuvat yhteen eläväksi organismiksi. Itse rakennelma on luonteeltaan abstrakti, ilman varsinaista kerrontaa, ja antaa näin ollen subjektiivisen mielikuvituksen lentää vapaasti.

AIŌN syntyi Göteborgs Symfonikerin, Islannin sinfoniaorkesterin ja Iceland Dance Companyn välisenä yhteistyönä ja sai kantaesityksensä Göteborgissa Point Music Festivalilla toukokuussa 2019. Teos esitettiin Reykjavikissa vuonna 2021 sekä viime kesänä Arctic Arts-festivaalilla Harstadissa ja saa nyt Suomen kantaesityksensä.

 

AIŌN is a symphonic piece, which can be performed with or without choreography. The dance performance is an audiovisual adventure, where Erna Ómarsdóttir and Anna Thorvaldsdottir invite the audience to a bewildering journey through time and space, where music, light and movement merge into a living organism. The set-up is abstract in nature, without an actual narrative, and thus gives free range for the escape of the subjective imagination.

AIŌN was created as a collaboration between the Gothenburg Symphony Orchestra, Iceland Symphony Orchestra and Iceland Dance Company and had its premiere in Gothenburg at the Point Music Festival in May 2019. The piece was performed in Reykjavik in 2021 and this summer at the Arctic Arts Festival in Harstad and is now having its Finnish premiere.

 

Iceland Dance Company, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra, Vasa stadsorkester/Vaasan kaupunginorkesteri/Vaasa City Orchestra, Rusk artists & dir./joht./cond. Anna-Maria Helsing

Läs mer / Lue lisää / Read more: Iceland Dance Company – AIŌN

INFO

Saturday 26.11.2022
10-14SPEKTAKELDAGEN / SPEKTAAKKELIPÄIVÄ

DRÖMMAR

Spektakeldagen är hela familjens konst- och kulturdag som uppmärksammar Barnkonventionens dag. Spektakeldagen handlar i år om Drömmar. Med det temat vill vi särskilt uppmuntra barnen att våga tro på sina drömmar och möjligheter att skapa en bättre värld.  Vi ser fram emot en dag som blir full av kreativa, allvarliga och magiska drömmar och framtidsvisioner!

Evenemanget och alla aktiviteter har fritt inträde. Dagen innehåller konstverkstäder, teater, musik, diktläsning och många överraskningar.

TEATER: I Black box har vi tre tvåspråkiga föreställningar av pjäsen Bosse & Molly med Isak Järnmark och Julia Héllen i rollerna.

Kl. 10.00, 11.30 & 13.00

De goda vännerna hundarna  Bosse och Molly stöter på igenkännbara konflikter och funderar tillsammans med barnen kring vänskap och dess betydelse. Det roliga dramat inkluderar pyssel och lekfulla dramapedagogiska övningar.

KONST: I Balatakos konststationer kan du bl.a. göra dig en egen minisäng för en ganska liten dröm som behöver pysslas om, du kan också göra en drömfångare för att få nya och roliga framtidsidéer. Alla får också bidra med teckningar på ett tyg som ska bli en del av scenografin i föreställningen 48000 möjligheter.

Man kan även titta på bildkonstlinjen Balatakos höstutställning Livet leker! Bildkonstlinjens elever är i åldern 5-14 år.

LÄSNING OCH ORDKONST: Stadsbiblioteket ordnar en mysig Sagohörna i samarbete med Wava-institutets Ordkonst där man kan läsa inspirerande berättelser om drömmar som blir verklighet och även göra början på en egen saga.

MUSIK: Wava-institutets musiklinje bidrar med dragspelsuppträdanden och smakprov på musik ur föreställningen 48000 möjligheter.

RUSK: Besök av Ruskfestivalen

SÅ ETT FRÖ: Att så ett frö skapar något för framtiden, det som är litet kan bli stort! Föreningen Let´s grow together Jakobstad medverkar med ett aktivitetsbord.

Spektakeldagen arrangeras av Wava-institutets bildkonstlinjen Balatako, de övriga konstlinjer samt ordkonstprojektet. Detta år samarbetar vi med Ruskfestivalen, stadsbiblioteket och föreningen Let´s grow together, Jakobstad.

Förutom Cafét med kaffe, saft och bakverk så är evenemanget i sin helhet avgiftsfritt och vi önskar alla varmt välkomna!

 

UNELMIA

Spektaakkelipäivä on koko perheen taiteen ja kulttuurin tapahtuma, joka huomioi lapsen oikeuksien päivää. Tänä vuonna spektaakkelipäivä käsittelee Unelmia. Tällä teemalla haluamme erityisesti rohkaista lapsia uskaltamaan uskoa unelmiinsa ja mahdollisuuksiinsa luoda parempi maailma. Odotamme päivää, joka on täynnä luovia, vakavia ja maagisia unelmia ja tulevaisuuden visioita!

Tapahtuma ja kaikki toiminta on ilmaista. Päivä sisältää taidetyöpajoja, teatteria, musiikkia, runonlausuntaa ja monia yllätyksiä.

TEATTERI: Black boxissa on kolme kaksikielistä esitystä Bosse & Molly -näytelmästä. Isak Järnmark ja Julia Héllen ovat rooleissa.

klo 10.00, 11.30 & 13.00

Hyvät koiraystävät Bosse ja Molly kohtaavat tunnistettavia ristiriitoja ja pohtivat yhdessä lasten kanssa ystävyyttä ja sen merkitystä. Hauska draama sisältää askartelua ja leikkistä draamapedagogista harjoitusta.

KUVATAIDE: Balatakon taideasemilla voit mm. tehdä oman minisängyn pientä unelmaa varten, joka kaipaa puuhailua. Voit myös valmistaa unisiepparin saadaksesi uusia ja hauskoja ideoita tulevaisuutta varten. Jokainen voi osallistua myös piirustuksilla kankaalle, josta tulee osa lavastusta esityksessä 48000 mahdollisuutta.

Voit myös katsoa kuvataidelinja Balatakon syysnäyttelyn Elämä leikkii! Kuvataidelinjan oppilaat ovat 5-14-vuotiaita.

LUKEMINEN JA SANATAIDE: Kaupunginkirjasto järjestää yhteistyössä Wava-opiston sanataideprojektin kanssa viihtyisän Tarinakulman, jossa voit lukea inspiroivia tarinoita toteutuvista unelmista ja aloittaa myös oman sadun.

MUSIIKKI: Wava-opiston musiikkilinja tarjoaa harmonikkaesityksiä ja musiikkinäytteitä 48000 mahdollisuutta esityksestä.

RUSK: Ruskfestivaalin vierailu

SIEMENEN KYLVÄMINEN: Siemenen kylväminen luo jotain tulevaisuutta varten, pienestä voi tulla iso! Let´s grow together Pietarsaari yhdistys on mukana toimintapöydällä.

Spektaakkelipäivän järjestävät Wava-opiston kuvataidelinja Balatako, muut taidelinjat ja sanataideprojekti. Tänä vuonna teemme yhteistyötä RUSK-festivaalin, kaupunginkirjaston ja Let´s grow together Pietarsaaren kanssa.

Kahvilan tarjoilua lukuun ottamatta tapahtuma on kokonaisuudessaan maksuton ja toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi!


Info: wavainstitutet.fi

INFO

 • 26.11.2022, 10-14
 • Campus Allegro
 • Free entry
 • -
 • -
17.00"Bach – Touched by Divinity"

Rusk Festival Partner:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Herr Gott, Beherrscher aller Dinge, BWV 120a (1729), 4’

IV. Sinfonia

Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar, Christian Svarfvar, violin/viulu, Aleksander Koelbel, violin/viulu, Mina Fred, altviolin/alttoviulu/viola, Nikolay Shugaev, cello/sello, Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute, Robert Ek, klarinett/klarinetti/clarinet & Johan Ullén, cembalo/harpsichord

Ástor Piazzolla (1921 – 1992): Las Cuatro Estaciones Porteñas (The Four Seasons of Buenos Aires), 6’

II. Invierno Porteño (Vinter/Talvi/Winter) (1969), (arr./sov. Sérgio Assad)

Anabel Montesinos, gitarr/kitara/guitar

Johan Ullén (1972 –): The Dark Triad – Psychological Tango Traits (2017), 8’

I. Fear nothing (Psychopatic) 

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

Senja Rummukainen, cello/sello

Christoph Willibald von Gluck (1714 – 1787): Melodie (Dans på de saligas ängder/Autuaitten sielujen karkelo/Dance of the Blessed Spirits) ur operan/oopperasta Orfeus & Eurydike/from the opera Orpheus and Eurydice (1762), (arr./sov. Daniel Saur), 6’

Sara Hammarström, flöjt/huilu/flute & Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion

Johan Ullén (1972 –): Infinite Bach: Bach recomposed (2014), Konsert för violin, stråkorkester, cembalo och klaviatur/Konsertto viululle, jousiorkesterille, cembalolle ja koskettimille/Concerto for violin, string orchestra, harpsichord and keyboard, 30’

Finlandspremiär/Suomen ensiesitys/Finnish premiere

I. Violinkonsert E-dur/Viulukonsertto E-duuri/Violin Concerto in E Major, BWV 1042

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro assai

IV. Violinkonsert g-moll/Viulukonsertto g-molli/Violin Concerto in G minor, BWV 1056R

I. Allegro moderato
II. Largo
III. Presto

Christian Svarfvar, violin/viulu, Johan Ullén, cembalo/harpsichord & klaviatur/koskettimet/keyboard, Vasa stadsorkester/Vaasan kaupunginorkesteri/Vaasa City Orchestra & dir./joht./cond. Anna-Maria Helsing

INFO

 • 26.11.2022, 17.00
 • Pedersöre kyrka / Pedersören kirkko / Pedersöre Church
 • 15 / 10€, med S-Förmånskort / S-Etukortilla: 13 / 8€
 • Buy ticket
 • Go to event page
18.45Konsertintro / Konsertti-intro / Concert intro

INFO

 • 26.11.2022, 18.45
 • Östra Långgatan / Aula / Foyer (Campus Allegro)
 • Free entry
 • -
 • -
19.30”AIŌN – The God of Time and Eternity”

Anna Thorvaldsdottir (1977 –) & Erna Ómarsdóttir (1972 –) (koreografi/koreografia/choreography): AIŌN (2018) 

AIŌN är ett symfoniskt verk, som kan framföras med eller utan koreografi. Dansföreställningen är ett audiovisuellt äventyr, där Erna Ómarsdóttir och Anna Thorvaldsdottir bjuder in publiken till en svindlande resa i tid och rum, där musik, ljus och rörelse smälter samman till en levande organism. Upplägget är abstrakt till sin natur, utan ett egentligt narrativ, och ger sålunda fritt spelrum för den subjektiva fantasins flykt.

AIŌN tillkom som ett samarbete mellan Göteborgs Symfoniker, Islands symfoniorkester och Iceland Dance Company och fick sin urpremiär i Göteborg vid Point Music Festival i maj 2019. Verket framfördes i Reykjavik 2021 samt i somras vid Arctic Arts-festivalen i Harstad och får nu sin Finlandspremiär.

 

AIŌN on sinfoninen teos, joka voidaan esittää joko koreografialla tai ilman sitä. Tanssiesitys on audiovisuaalinen seikkailu, jossa Erna Ómarsdottir ja Anna Thorvaldsdottir kutsuvat yleisön huikealle matkalle halki ajan ja tilan, jossa musiikki, valo ja liike sulautuvat yhteen eläväksi organismiksi. Itse rakennelma on luonteeltaan abstrakti, ilman varsinaista kerrontaa, ja antaa näin ollen subjektiivisen mielikuvituksen lentää vapaasti.

AIŌN syntyi Göteborgs Symfonikerin, Islannin sinfoniaorkesterin ja Iceland Dance Companyn välisenä yhteistyönä ja sai kantaesityksensä Göteborgissa Point Music Festivalilla toukokuussa 2019. Teos esitettiin Reykjavikissa vuonna 2021 sekä viime kesänä Arctic Arts-festivaalilla Harstadissa ja saa nyt Suomen kantaesityksensä.

 

AIŌN is a symphonic piece, which can be performed with or without choreography. The dance performance is an audiovisual adventure, where Erna Ómarsdóttir and Anna Thorvaldsdottir invite the audience to a bewildering journey through time and space, where music, light and movement merge into a living organism. The set-up is abstract in nature, without an actual narrative, and thus gives free range for the escape of the subjective imagination.

AIŌN was created as a collaboration between the Gothenburg Symphony Orchestra, Iceland Symphony Orchestra and Iceland Dance Company and had its premiere in Gothenburg at the Point Music Festival in May 2019. The piece was performed in Reykjavik in 2021 and this summer at the Arctic Arts Festival in Harstad and is now having its Finnish premiere.

 

Iceland Dance Company, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra, Vasa stadsorkester/Vaasan kaupunginorkesteri/Vaasa City Orchestra, Rusk artists & dir./joht./cond. Anna-Maria Helsing

Läs mer / Lue lisää / Read more: Iceland Dance Company – AIŌN

INFO